Home Általános Szerződési Feltételek – Támogatás

Általános Szerződési Feltételek – Támogatás

A tarsasag.org honlapon keresztül megvalósuló eseti támogatás nyújtásra vonatkozóan

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a Rónay Péter Tamás EV.

(Nyilvántartási szám: 51019178 – Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 67967458-1-41

Székhely: 1026 Budapest, Garas u. 7. Mf 1.) mint támogatott– a továbbiakban: Kedvezményezett – és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk rovására pénzbeli támogatást nyújtanak Kedvezményezett részére (Kedvezményezett és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek).

1.2. Rögzítésre kerül, hogy Kedvezményezett hosszú távú célja tarsasag.org megnevezésű portál fenntartása és működtetése. A tarsasag.org egy olyan internetes portál, melynek elsődleges célja a hagyományos spirituális és szakrális tudás, a tiszta értékrend megőrzése és átadása.

1.3. Rögzítésre kerül, hogy a Kedvezményezett a közösségi finanszírozás megvalósítása érdekében Honlapot hozott létre és tart fenn (https://tarsasag.org/tamogatas/), amely keretet nyújt a 3.5. pontban körülírt finanszírozási formák működésére.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a Honlap fenntartója az Emberért, a Lélek Megmentéséért Alapítvány (Székhely: 2366 Kakucs, Bem u. 10., Adószám: 19211820-1-13, Nyilvántartási szám: 15-01-0000730, a továbbiakban: Fenntartó) a Honlap üzemeltetője a Kedvezményezett, annak működéséért teljes felelősséggel tartozik.

2. A szerződés létrejötte

2.1. A támogatási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján a Kedvezményezettnek saját vagyona rovására pénzbeli támogatást nyújtson.

2.2. A Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi a Kedvezményezett számára, saját döntése alapján, a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon az adatok megadását követően olvashatóak a Kedvezmény jelen dokumentumban foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti támogatási szerződés a Támogató és a Kedvezményezett közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben a Kedvezményezett kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1.A támogatás célja

Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Kedvezményezett által üzemeltetett Portál működéséhez.

3.2. Támogatási módok

A Kedvezményezett részére bármilyen összegű támogatást lehet nyújtani.

3.4. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte

3.4.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket szükséges elvégeznie: a Támogató a 3.5.1. pontban körülírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.4.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.4.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően újra támogatni szeretné a Kedvezményezettet, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti meg.

3.4.3. Támogatók tudomásul veszik, hogy amennyiben a támogatással egyidejűleg email címüket is megadják, úgy ezzel hozzájárulnak, hogy Kedvezményezett hírlevelet – a továbbiakban: Hírlevél – küld részükre, amelyben részletesen beszámol a Kedvezményezett tevékenységéről, ennek keretében naptári évenként legalább egyszer a Támogató által juttatott támogatás felhasználásáról. A Hírlevelet Kedvezményezett a Támogató Honlapon történt regisztrációja során megadott elektronikus elérhetőségére küldött elektronikus üzenet formájában – a továbbiakban: E-mail – juttatja el részére.

3.4.4. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Kedvezményezett kérésre az [email protected] elektronikus levélcímen ad tájékoztatást.

3.5. Fizetési mód

3.5.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.2. A támogatás megvalósulhat bankkártyás fizetés útján, a Stripe nevű szolgáltatás által biztosított technikai megoldásokkal.

3.5.3. A támogatás megvalósulhat banki átutalással.

Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

4. A támogatás felhasználása

Kedvezményezett naptári évenként legalább egyszer a Hírlevélben tájékoztatja Támogatót arról, hogy a Honlapon keresztül összegyűjtött támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

5. Adatkezelés

Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Kedvezményezett jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Kedvezményezett birtokába kerülő adatokat, a jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. Az adatkezelés részleteit az adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Kedvezményezet a támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl bankártya szám, számlaszám stb) nem kezel.

6. A szerződés megszűnése.

6.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

6.2. A szerződő felek kijelentik, hogy a jelen támogatási szerződést csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén mondhatják fel, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítést.

6.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes felhasználása.

7. Lemondás a visszakövetelés jogáról

A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

  1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.
  2. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül közérdekű adománynak.