Az angyalok hierarchiája kilenc rétegű - Te hova tartozol az angyali hierarchiában?
Az angyalok hierarchiája kilenc rétegű - Te hova tartozol az angyali hierarchiában?
Te vajon hova tartozol az angyalok kilenc rétegű hierarchiájában? Most megtudhatod, melyik angyali csoporthoz tartozol!

Az angyalok kilenc csoportba sorolhatók szellemi hierarchia szerint. Az egyes emberek ugyancsak valamelyik csoporthoz tartoznak e kilenc közül.

Mik azok az angyalok és mi a szerepük a Teremtésben?

Az angyalok olyan szellemi lények, akiket IstenNő arra teremtett, hogy rajtuk keresztül hajtsa végre az akaratát.

Az angyalok feladatkörébe tartozik:

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz
 • a Teremtő dicsőítése, imádata,
 • az isteni törvények érvényesítése,
 • a szerepköreiknek megfelelő feladataik végrehajtása,
 • az IstenNő üzeneteinek közvetítése,
 • a Teremtő akaratának képviselete
 • és végeredményben az élet szabályozása.
Az angyalok hierarchiája kilenc rétegű - Te hova tartozol az angyali hierarchiában?
Az angyalok hierarchiája kilenc rétegű – Te hova tartozol az angyali hierarchiában?

Megszületik a kilenc angyali kar, amely három angyali rendbe tagolódik az angelológiai hierarchiában

Az emberiség az idők folyamán számos megtapasztalással találkozott, melyeket igyekezett a földi szokások szerint rendszerbe foglalni. Ezen entitások egyik gyűjtő csoportba sorolt lényei az angyalok.

Amit megtanultunk tőlük, hogy ők mindent áthatnak, és bár energetikájuk szerint területekhez csatolható a tevékenységük, ők mégis mind azonosak, holografikus egységet alkotnak, mint egy csepp kiemelve az óceánból.

Miért van angyali hierarchia?

Mivel a tudatos élőlények számára a gondolkodás kategóriák által lehetséges, ezért természetesen tevékenységi körük, energetikai hatásaik, rezgés csoportjaik, rezgés síkjaik szerint több besorolás jött létre.

A besorolást nehezíti, hogy a különféle spirituális, vallási irányzatok más más elnevezést használnak, és ebbe nagymértékben belekeveredik az embercsoportok szellemi, és lelki beállítottsága is.

Nagyon fontos azonban szem előtt tartani,hogy hasonlóan az emberi tevékenység hierarchiáival, az angyaloknál a csoportok esetében is alá, vagy felé rendeltséget jelent a besorolás, amelyben a feladataik, vagy a különböző létsíkokra gyakorolt hatásuk szerint történik a besorolás.

A 9 angyali kar. Kép: sacred-texts.com
A 9 angyali kar. Kép: sacred-texts.com

Angyali szférák és karok – hozzád melyik áll közelebb?

Kezdjük az egyik legismertebb csoportosítással, mely szerint az első csoportba került rendek rezgés szintjük szerint az Isteni szférához legközelebb álló csoporttal kezdődik.

Ez a csoportosítás elsősorban a keresztény, és a zsidó vallás szerinti felosztás, melyet először Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész jegyzett le, még az V. században.

Az Első Szféra – égi tanácsadóként szolgáló angyalok

 1. Szeráfok
 2. Kerubok
 3. Trónusok

A Második Szféra – angyalok, akik égi kormányzóként működnek

 1. Birodalmak
 2. Erények
 3. Hatalmasságok

A Harmadik Szféra – angyalok, akik égi küldöttekként működnek

 1. Fejedelemségek
 2. Arkangyalok
 3. Angyalok
Angyalok hierarchiája Botticini A Szűz mennybemenetele c. festményén. Kép: wikimedia
Angyalok hierarchiája Botticini A Szűz mennybemenetele c. festményén. Kép: wikimedia

Szeráfok

A legmagasabb osztály legmagasabb rendjéhez tartoznak a Szeráfok, azok az égi lények, akik Isten trónja mellett, az Isteni szent dicsőítést zengik, és a Mennyek mozgását szabályozzák, amint az kisugárzik Istenből. Nevük a héber „szaraf” „égni” szóból ered.

Ők a tiszta szeretet, a fény és a tűz angyalai. Körülveszik az istenséget, felénk árasztják az energiát, s ez által haladhatunk mi is utainkon. Szüntelenül mozgásban vannak, cselekednek, munkálkodnak.

A szeráfok a tökéletes fény lényei, akik olyan ragyogóan fénylenek, hogy csak kevés ember tekinthet rájuk.

Kerubok

Nevük meghatározása elég nehéz, csak feltevéseink vannak róla. Mózes említi őket először. Sok esetben négy arcú, négy szárnyú lényekként ábrázolják őket. ( oroszlán, bika, ember és sas).

A legtöbb teológus szerint Isten jelenlétének, szentségének közvetlen őrei. Gyakran ábrázolják őket hat szárnyú lényekként. ( A szárnyak az angyalok esetében nem a helyváltoztatás, hanem a szabad szárnyalás, az ideológiai röghöz kötöttségtől való mentesség szimbólumai)

Trónusok

Ők a bolygók őrzői, más néven Ofanim (az -im végződés már többesszámot jelöl!). Minden bolygónak saját trónusa van – a mi bolygónk Őrangyala a Föld Angyala.

Hídként is szolgálnak az ember, az angyalok és Isten között, így összekötve az eget és földet. Az akarat szellemei.

Ők hatják át a létezést akarattal, az isteni akarat hírnökei. Az emberi lények a Trónusoktól a teremtésünk megismerését és az isteni eszmék adományát kapják. Egyben ők a Szellemi Törvények őrei.

A második triád angyalai

E triád angyalai a szervező és szolgáló angyalok. Inkább az univerzummal foglalkoznak, nem pedig egyes emberekkel, de tudjunk róla, hogy bármikor segítséget nyújtanak a földön, ha arra van szükség.

Ők hajtják végre azokat a parancsokat, melyeket az első triád angyalaitól kapnak.

Birodalmak

A Birodalmak olyan égi lények, akik az összes alájuk tartozó angyalcsoport működését irányítják. A feladatuk, hogy a spirituális és materiális világunkat összehangolják. Bár utasításaikat Istentől kapják, és ritkán lépnek kapcsolatba egyes személyekkel, munkájuk mégis érinti azt a valóságot, amelyben most élünk.

Az alattuk munkálkodó angyali csoportoknak a kormányzói és szabályozói. Az ábrázolásokon jobb kezükben arany pálcát tartanak, a bal kezükben Isten Pecsétjét. A bölcsesség szellemi lényei.

Ők hatják át az egész létezést bölcsességgel, az isteni mindentudás hírnökei. Az emberiség nagy tanítómesterei tőlük merítették bölcsességüket.

Erények

Hatalmas tömegű isteni energia kisugárzására képesek, ezért gyakran utalnak rájuk ragyogó vagy fényes jelzővel. A csodák és az áldások angyalainak tartják őket. A mozgás szellemei.

Az ő hatásuknak köszönhető, hogy minden mozog, minden rezeg, a legkisebb atomtól a legnagyobb galaxisokig. Az erények angyalai erőt, bátorságot és motivációt nyújtanak számunkra, az akadályok legyőzésének Isteni adományát kapjuk általuk.

Hatalmasságok

Ők az egész emberiség lelkiismeretének hordozói, kollektív történelmünk őrzői, az Akasha krónika írói. A születés és a halál angyalai is ehhez a kategóriához tartoznak. Ezek a lények képesek az isteni terv energiáit lehívni és tárolni.

Ily módon ezek az angyalok látomásokat sugározhatnak számunkra a világon folyó spirituális munkáról. A forma szellemei. Minden forma mögött az ő hatásuk áll. A formák kialakítását a hang segítségével végzik.

A formákkal való munka a művészetben nyilvánul meg leginkább. A szellemi alapokon nyugvó művészeti tevékenység közelebb visz a Forma szellemeihez, akiknek a bibliai neve: Elohim.

A harmadik triád angyalai

A harmadik triád angyalai vesznek részt leginkább a földi történésekben. Ők kötődnek legerősebben az emberi dolgokhoz.

Közelről figyelik életünket, az emberi dolgokat. Ide tartoznak a fejedelemségek, az arkangyalok, és azok, akiket egyszerűen angyaloknak hívnak.

Fejedelemségek

A Fejedelemségek angyalai a nagyobb csoportok őrangyalai, városoké és nemzeteké, vallásoké.

Törzsek, népek békéjére felügyelnek, s a békés együttélés tekintetében küldik energiájuk, sugallatukat a földre.

Arkangyalok

A következő rendbe tartoznak azok a lények, akiket arkangyaloknak szoktunk nevezni. Ők a nagyobb volumenű emberi erőfeszítésekkel dolgoznak, így fényt hozó vagy megvilágító angyaloknak is nevezik őket.

Gábriel, Mihály, Rafael és Uriel a legismertebbek közülük. Ők azok, akik mindenkivel törődnek, és nagyon szívesen foglalkoznak az emberekkel, közel állnak hozzánk. Konkrétan is kérhetjük a segítségüket. Ritkán említik, de feladataik közé tartozik az elemek lényeinek felügyelete is.

Angyalok

Azok az angyalok, akik leginkább ismertek, az utolsó osztályozási rendhez tartoznak. Ők azok, akik a legközelebb állnak az emberiséghez, azok, akik közvetlenül az emberi ügyekkel foglalkoznak.
Az angyaloknak e kategóriájához sok angyal tartozik, és mindnek más-más funkciója van. Ennek a csoportnak az angyalai együtt dolgoznak a kilenc kar összes angyalával.

Szinte minden pozitív és negatív dolog a földön összeköthető velük, hiszen az angyalok a teremtés művének részeit felügyelik. Nagyon sok csoportjuk van, az élet minden területére van egy-egy „szakosodott” csoport, legyen az párkapcsolat, anyagi biztonság, vagy az életünk védelme.

Az őrangyalok azok az angyalok, akiket leginkább ismerhetsz. Hasznos, ha ezekre az égi lényekre társainkként, kísérő angyalokként gondolunk.

Mivel bolygónkra a mai korszakban egyre több fény és szeretet érkezik, egyre inkább arra helyezik a hangsúlyt, hogy útmutatóiddá váljanak, segítsenek, hogy egyre magasabb tudatállapotba kerülj, egyre tudatosabb lénnyé válj. Az őrangyalunk mindig a legalsó angyali rendből származik, hiszen ez az angyalok számára is egy komoly tanulási lépcsőfok.

Angyalok hierarchiája - Te hova tartozol? A 9 angyali kar
Angyalok hierarchiája – Te hova tartozol? A 9 angyali kar

A kabbalah angyalai

A kabbalának – zsidó misztikának – 72 angyala van, akik az egyes csillagképek energiáit gyűjtik össze és alakítják át a mi Naprendszerünk szakrális geometriai szabályainak megfelelően.

A 72 angyal a saját képességeiket és tulajdonságaikat energiaátvitellel áramoltatják bele a teremtmények aurájába. Ezzel gyakorlatilag 72 alaptípust hoznak létre. A 72 angyal tehát a csillagok energiáiból hozza létre, teremti és élteti az embert, az állatvilágot, a növényeket és az ásványokat.

A 72 archetípus voltaképpen az Univerzum alapmintáit, alaprezgéseit is jelentik.

Minden létezni vágyó, valamennyi isteni idea ezekből az alapenergiákból és mintákból jön létre, ha úgy tetszik, így születnek a formavilág megnyilvánulásai a legparányibbtól a galaktikus méretekig.

Mivel a hely szűkös, ezért nem fejtem ki részletesen külön-külön az angyalok tevékenységét. Egyelőre elégedjünk meg a 72 angyal nevével és asztrológiai – állatövekhez és planétákhoz kapcsolt – analógiáikkal.

Ezek a következők:

Vehujah – Szaturnusz a Kosban
Jeliél – Jupiter a Kosban
Szitaél – Mars a Kosban
Elemjah – Vénusz a Kosban
Mahasjah – Merkúr a Kosban
Lelahél – Hold a Kosban
Acajah – Szaturnusz a Bikában
Hahetél – Jupiter a Bikában
Haziél – Mars a Bikában
Aladjah – Vénusz a Bikában
Leavjah – Merkúr a Bikában
Hahajah – Hold a Bikában
Jezalél – Szaturnusz az Ikrekben
Mevahél – Jupiter az Ikrekben
Hariél – Mars az Ikrekben
Hekhamjah – Vénusz az Ikrekben
Lovjah – Merkúr az Ikrekben
Kaliél – Hold az Ikrekben
Levujah – Szaturnusz a Rákban
Pahaljah – Jupiter a Rákban
Nelcaél – Mars a Rákban
Jejajél – Vénusz a Rákban
Melahél – Merkúr a Rákban
Hahéujah – Hold a Rákban
Nithajah – Szaturnusz az Oroszlánban
Haájah – Jupiter az Oroszlánban
Jeratél – Mars az Oroszlánban
Seahéjah – Vénusz az Oroszlánban
Reijél – Merkúr az Oroszlánban
Omaél – Hold az Oroszlánban
Lecavél – Szaturnusz a Szűzben
Vasarjah – Jupiter a Szűzben
Jehujah – Mars a Szűzben
Lehahjah – Vénusz a Szűzben
Cavakhjah – Merkúr a Szűzben
Menadél – Hold a Szűzben
Aniél – Szaturnusz a Mérlegben
Haámjah – Jupiter a Mérlegben
Rehaél – Mars a Mérlegben
Jejazél – Vénusz a Mérlegben
Hahahél – Merkúr a Mérlegben
Micaél – Hold a Mérlegben
Völjah – Szaturnusz a Skorpióban
Jelajah – Jupiter a Skorpióban
Szealjah – Mars a Skorpióban
Ariél – Vénusz a Skorpióban
Asaljah – Merkúr a Skorpióbanl
Mihaél – Hold a Skorpióban
Vehuél – Szaturnusz a Nyilasban
Dániél – Jupiter a Nyilasban
Hahasjah – Mars a Nyilasban
Imamjah – Vénusz a Nyilasban
Nanaél – Merkúr a Nyilasban
Nithaél – Hold a Nyilasban
Mevahjah – Szaturnusz a Bakban
Pojél – Jupiter a Bakban
Némamjah – Mars a Bakban
Jejalél -Vénusz a Bakban
Harahél – Merkúr a Bakban
Mcraél – Hold a Bakban
Umabél – Szaturnusz a Vízöntőben
Jehahél – Jupiter a Vízöntőben
Anoél – Mars a Vízöntőben
Mehiél – Vénusz a Vízöntőben
Damavjah – Merkúr a Vízöntőben
Manakhél – Hold a Vízöntőben
Ejaél – Szaturnusz a Halakban
Havujah – Jupiter a Halakban
Reahél – Mars a Halakban
Javamjah – Vénusz a Halakban
Hajajél – Merkúr a Halakban
Mumjah – Hold a Halakban

 

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz