a hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ
a hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ
Jézus egyik ősi jelképe a hal, a bárány és a kereszt mellett. Ám ennek oka nem az asztrológiában keresendő!

Jézus emberhalász volt a saját szavaival, de akkor miért halként ábrázolták a Halászt? Eléggé erőltetett lenne azt mondani, hogy ő maga a hal is, amit megment, mert benne egyesül az emberiség, mint Oziriszban.

Hal, bárány, pelikán: mind Jézus

Azt mindenki tudja, hogy az ókorban Jézust többféle szimbólummal is ábrázolták. A legtöbb esetben hallal, báránnyal, pelikánnal vagy a Khí-Ró ligatúrával (amit a görögül nem tudók PX-nek, vagy PaX-nak olvasnak ki).

A bárány vagy a kereszt a mai napig közismert, a pelikán viszont a középkor során kikopott a köztudatból.

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz

A hal azonban a mai napig Jézus egyik fő jelképe

Ennek okát általában két jelenségben szokták megtalálni:

  1. Jézus első tanítványai halászok voltak és emberhalásszá tette őket, illetve a hal és kenyér szaporítása is a nevéhez fűződik,
  2. Asztrológiai szempontból nagyjából Jézus idejében erősödött fel igazán a Halak korszaka.

Ezek a magyarázatok azonban másodlagosak.

a hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ

A hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ

A valódi indokot a szómágiában találjuk meg

Kezdjük az elején: a hal görögül görög ἰχθύς (ejtsd: ikhthüsz, nagybetűkkel: ΙΧΘΥΣ, latinul: ichtys).

Jogos feltenni a kérdést, hogy miért pont ez lett a kereszténység szimbóluma, mikor bármi más is megtette volna, s később miért váltották fel a kereszt szimbólumával; annak ellenére, hogy még ma is sok keresztény közösség használja.

Szimbólummá válásának nem az az oka, hogy a Názáreti Jézus, tanítványainak többeket halászok közül választott (Simon Pétert, Andrást. Jakabot, Jánost [Máté 1.18-22] ).

Nem is az a sokat emlegetett híres mondat mely a halászok elhívásakor hangzott el: „Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket halásszatok.”

Persze könnyen lehet, hogy ezek is belejátszottak a szimbólum kiválasztásába, de az igazi ok, mindig a látszaton túl keresendő.

Az igazi ok a zsidó misztikában, a Kabbaláh-ban keresendő

A zsidó nép vallási hagyományában szokás volt az elit papi kaszt tagjai között Tórah betű szerinti vizsgálata.

Ez oly annyira bevett szokássá vált, hogy a papi kaszton belül, a főpapi Szaducceus rend mellett kialakult az úgynevezett írástudók rendje, más néven a Farizeus rend.

A zsidó írásmagyarázat misztikus eszközei

A Farizeusok írásmagyarázatának bevett eszközévé vált, a már korábban kialakult zsidó misztika, a Kabbalah által kifejlesztett exegatikus íráselemzés.

Ez három nagyobb módszert foglalt magába: a GMTRIA (Gematria), a NVTRIQVN (Notariqon), és a ThMVRH (Temurah) módszerét.

Ezen módszerek egyikének, nevezetesen a Notariqon ismerete nélkül nehezen érthetjük meg miért esett a választás a hal szimbólumára.

Ugyanis ez a módszer annyira elterjedt, pontosan a farizeus tanítóknak köszönhetően, hogy gyakorlatilag mindenki ismerte.

(Ne felejtsük, hogy a zsidó nép minden tagja tudott olvasni, lévén, hogy gyermekkoruktól fogva minden gyermek számára kötelező volt a szent szöveg tanulmányozása, s így az olvasás nem csak a papok kiváltsága volt. – szemben a kortárs népekkel, ahol az olvasás csak a nemesek és papok kiváltsága.)

A Notariqon ismerete nélkül nehezen érthetjük meg miért esett a választás a hal szimbólumára.
A Notariqon ismerete nélkül nehezen érthetjük meg miért esett a választás a hal szimbólumára.

Ha nem így lett volna, bizonyára nem veszik át a környező népek (görög, római) írástudói is, márpedig a három módszer közül ez az egyetlen ami náluk is megtalálható, s bizonyára nem is eshetett volna erre a szimbólumra a választás.

Szemben a másik kettővel ez a módszer rendkívül egyszerű (nyilván ezért terjedt el), s nem áll másból, mint kész szavak betűinek felhasználásával új szavak alkotásából.

A Notariqon és a nótárius ugyanonnan ered – a latin notarius kifejezésből

Ugyanis a Notariqon kifejezés a latin notarius kifejezésből származik, ami ‘gyorsírót’ jelent, azaz olyan embert, aki hosszú kifejezéseket képes lerövidíteni.

Így tehát a Notariqon nem más mint valamiféle rövidítési szabály, aminek ismeretével rövid szavakból hosszú üzenetek képes kibontani használója.

Két formája volt ismeretes, amik közül az volt az általánosabb, mikor kész mondatok szavainak a kezdőbetűit összeolvasták, s így kaptak új szót.

Ennek általános ismeretét bizonyítja az is, hogy mikor a Názáreti Jézust megfeszítették, keresztjére a következőt írták: INRI.

János szavaival élve: “Ez vala pedig az írás: A Názáreti Jézus, a Zsidók Királya.” [János 19.19] Ugyanis az INRI kifejezést a Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum notariqonával kapták.

Persze később az INRI szó önálló használata engedett a notariqon másik felhasználási módjával, a már kész szóból újabb mondatok készítésével újabb értelmezéseket adni a szónak.

Láthatjuk tehát, hogy nem túlzás ha azt mondjuk ez a módszer igen elterjedt volt már Jézus korában is, de az utána következő évszázadokban egészen bizonyosan.

Az ΙΧΘΥΣ is hasonló módon képzett műszó

A „Ieszosz Khrisztosz Theou Hüiosz Szótér”, azaz „Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó” görög mondat Notariqonja.

Az IKHTUSZ-hal egy ókori graffitin. Kép forrása
Az IKHTUSZ-hal egy ókori graffitin. Kép forrása

Ez volt az a gondolat, amit a korai keresztény vallás zászlajára tűzött; ez az amit a hal szimbólumába belefoglalt.

Az Ikhtüsz-ábrázolások rövid története

A keresztény művészetben és irodalomban először a 2. században jelent meg az ichthys. A szimbólum használata a keresztények körében a 2. század végére vált népszerűvé, és használata a 3. és 4. században széles körben elterjedt.

A korai keresztény történelemben az ichthys szimbólum „a legszentebb jelentőséggel” bírt, és a keresztények ezen a szimbólumon keresztül ismerték fel a templomokat és más hívőket abban az időszakban, amikor a Római Birodalomban üldöztetéssel kellett szembenézniük.

Az ichthys szimbólum egyben utalás „a Szent Eucharisztiára, amellyel a kenyerek és halak megszaporításának csodája mind időben, mind jelentőségében oly szoros kapcsolatban állt”.

A Szent Sebestyén katakombákban és a Priscilla katakombában ábrázolt szimbólumot az Oracula Sibillina című latin nyelvű szöveg is említi, amely az 1-2. századból származik.

Az Ikhthüsz-kerék

Az ΙΧΘΥΣ szót azonban nem csak betűkkel ábrázolták, hanem két szimbólumot is alkottak belőle.

Az első, a stilizált hal, magától adódott. Sokan használják a mai napig is, hiszen könnyedén, egy vonallal ábrázolható.

Az Ikhthüsz-kerék eredete

A másik azonban manapság sokkal ritkább, hiszen az emberek többsége, görög tudás híján, csak egy kereket látna:

Ikhthüsz-kerék
Ikhthüsz-kerék

Miközben ezt a kereket a görög betűk alkotják:

Az Ikhthüsz-kerék betűi
Az Ikhthüsz-kerék betűi

Szövegforrás: tarrdaniel.com

Kiegészítette: Dr. Peter T. Sinclair

Képek forrása: symbolcictionary.net, Borítókép: Geralt

Az Áramlás Gyakorlatával sikeres életet élhetsz